Saskaitų išrašymo platformos invoice.lt PRIVATUMO POLITIKA

Šiame dokumente apie privatumo politiką rasite pagrindinę informaciją apie tai, kaip „invoice.lt“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kokias teises savo asmens duomenų atžvilgiu turite ir kaip šiomis teisėmis galite pasinaudoti.

Tvarkydama asmens duomenis ir gerbdama Jūsų (fizinių asmenų) privatumą „invoice.lt“ vadovaujasi šia privatumo politika ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, tarp jų ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679.

Ši privatumo politika gali būti atnaujinama. Visais atvejais atnaujintą šios privatumo politikos versiją paskelbsime viešai kartu nurodydami tokio atnaujinimo datą.

Ši privatumo politikos redakcija įsigalioja nuo 2021 m. spalio 1 d.

1. Duomenų valdytojas ir jo kontaktiniai duomenys

1.1. Jūsų asmens duomenų valdytoja yra „invoice.lt“ – Lietuvoje registruota ir veikianti įmonė UAB „Optimalios sistemos“, įmonės kodas 126316661, adresas J. Galvydžio g. 5, Vilnius (toliau – „invoice.lt“).

1.2. Jeigu Jums kyla su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų, visuomet galite susisiekti su „invoice.lt“ el. paštu info@invoice.lt.

1.3. Būdama duomenų valdytoja „invoice.lt“ savarankiškai nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

 

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas

 

Paslaugų teikimo tikslu

2.1. „invoice.lt“ tvarko sąskaitų išrašymo platformos naudotojų asmens duomenis siekdama tinkamai teikti paslaugas, vykdydama su šiais platformos naudotojais sudarytus susitarimus. „invoice.lt“ platforma pasiekiama internete adresu www.invoice.lt.

2.2. Tam, kad galėtumėte tinkamai naudotis „invoice.lt“ platforma, turite atlikti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui: prisijungti prie „invoice.lt“ platformos, joje užsiregistruoti, pateikti informaciją apie juridinį asmenį ir pan.

2.3. Visais šiais atvejais tinkamo paslaugų teikimo tikslu „invoice.lt“ tvarko platformos naudotojų asmens duomenis, tarp kurių yra vardas, pavardė, miestas, valstybė, el. pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis, informacija apie su „invoice.lt“ platforma susijusius mokėjimus ir kita „invoice.lt“ paslaugų teikimui reikalinga informacija.

2.4. Įprastai Jūsų asmens duomenis „invoice.lt“ gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai šiuos duomenis pateikiate „invoice.lt“ platformoje (pavyzdžiui, registruojantis). Tam tikrus paslaugų teikimui reikalingus Jūsų duomenis „invoice.lt“ gali gauti ir iš kitų asmenų (pavyzdžiui, su „invoice.lt“ paslaugomis susijusių Jūsų atliktų mokėjimų duomenis, t. y. mokėjimo datą, mokėjimo sumą, nepilną mokėjimo kortelės numerį ir pan., galime gauti iš pasirinkto mokėjimo paslaugų teikėjo. Arba jungiautis prie platformos naudojant socialinių tinklų paskyras gali būti gaunami asmens duomenys t.y. vardas, el. Pašto adresas).

2.5. Teikdama paslaugas „invoice.lt“ saugo platformos naudotojų asmens duomenis iki 3 metų nuo paslaugų teikimo pabaigos dienos, nebent teisės aktai numatytų ilgesnį tam tikrų duomenų saugojimo terminą.

 

Tiesioginės rinkodaros, aktyviųjų pranešimų siuntimo tikslu

2.6. Jūs galite užsiprenumeruoti el. paštu siunčiamus „invoice.lt“ naujienlaiškius. Juose pateikiama informacija apie „invoice.lt“ veiklą, siūlomas naujas paslaugas, platformos funkcionalumą, pristatomos įvairios su „invoice.lt“ veikla susijusios naujienos. Jums užsiprenumeravus šiuos naujienlaiškius, „invoice.lt“ tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. minėtų naujienlaiškių siuntimo tikslu. Siųsdama naujienlaiškius, „invoice.lt“ Jūsų asmens duomenis tvarko gauto sutikimo pagrindu (t. y. Jums užsiprenumeravus naujienlaiškius).

2.7. Sėkmingai užsiregistravę „invoice.lt“ platformoje, Jūs tampate „invoice.lt“ klientu (platformos naudotoju). Tokiu atveju, „invoice.lt“ turi teisėtą interesą siųsti Jums el. paštu tiesioginės rinkodaros pranešimus, kuriuose pateikiama aktuali informacija apie kitas (susijusias) „invoice.lt“ teikiamas paslaugas. Jūs galite bet kada (tiek registracijos metu, tiek bet kada vėliau) nesutikti ar atsisakyti šių pranešimų gavimo.

2.8. Tiesioginės rinkodaros tikslu el. paštu siųsdama naujienlaiškius, „invoice.lt“ tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą. Šių tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų asmens duomenų įprastas saugojimo laikotarpis yra 3 metai nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos (kai naujienlaiškis siunčiamas iš Jūsų gauto sutikimo pagrindu) arba 1 metai nuo Jūsų sudarytų susitarimų su „invoice.lt“ pasibaigimo dienos (kai naujienlaiškis siunčiamas „invoice.lt“ teisėto intereso pagrindu).

2.9. Visais atvejais turite teisę bet kada atsisakyti Jums siunčiamų naujienlaiškių ar aktyviųjų pranešimų. El. paštu siunčiamų naujienlaiškių atsisakyti galite paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba raštu (pavyzdžiui, el. paštu) informuodami „invoice.lt“. 

2.10. Suėjus minėtam duomenų saugojimo terminui arba Jums atšaukus savo sutikimą, „invoice.lt“ Jūsų asmens duomenis nustos tvarkyti tiesioginės rinkodaros  siuntimo tikslu.

 

Užklausų administravimo tikslu

2.11. „invoice.lt“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kai susisiekiate su „invoice.lt“ el. paštu, pateikiate užklausas (paklausimus, prašymus, skundus) „invoice.lt“ platformoje, „invoice.lt“ socialinių tinklų paskyrose ar bet kuriuo kitu būdu.

2.12. Kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis „invoice.lt“ tvarko siekdama tinkamai administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, vykdyti teisinius reikalavimus. Įprastai „invoice.lt“ kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis tvarko Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums aktyviais veiksmais kreipiantis į „invoice.lt“. Tuo atveju, kai Jūsų užklausoje pateikti duomenys reikalingi tam, kad „invoice.lt“ galėtų ginti savo arba kitų asmenų pažeistas teises ir teisėtus interesus, šie duomenys gali būti tvarkomi atitinkamai „invoice.lt“ arba kitų asmenų teisėto intereso pagrindu.

2.13. Užklausoje nurodytų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų, priklausomai nuo gautų asmens duomenų pobūdžio ir kitų aplinkybių. Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį terminą – tiek, kiek tai yra reikalinga „invoice.lt“ arba kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundų nagrinėjimui, ginčų sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

 

Personalo atrankos tikslu

2.14. Jeigu kandidatuodami į „invoice.lt“ siūlomą darbo poziciją pateikiate duomenis apie save (pavyzdžiui, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką), „invoice.lt“ tvarko Jūsų asmens duomenis personalo atrankos tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums aktyviais veiksmais kreipiantis į „invoice.lt“. Be to, kreipiantis dėl konkrečios darbo pozicijos papildomai galite pateikti ir nuorodą į savo „LinkedIn“ (ar kito socialinio tinklo) profilį – tokiu atveju laikoma, jog išreiškiate sutikimą „invoice.lt“ personalo atrankos tikslu naudotis šiais viešai prieinamais Jūsų duomenimis.

2.15. Jums kandidatuojant į konkrečią „invoice.lt“ siūlomą darbo poziciją, Jūsų pateiktus asmens duomenis „invoice.lt“ tvarko iki atitinkamo personalo atrankos proceso pabaigos. Pasibaigus vykdomai atrankai, Jūsų asmens duomenys nebebus tvarkomi, nebent dėl tolesnio Jūsų asmens duomenų tvarkymo personalo atrankos tikslu Jūs išreikšite atskirą sutikimą. Jeigu „invoice.lt“ pateikiate su Jūsų kandidatūra susijusius asmens duomenis tuomet, kai „invoice.lt“ neskelbia apie vykdomą personalo atranką (ar neskelbia personalo atrankos konkrečioje pozicijoje, į kurią pretenduojate), tuomet Jūsų asmens duomenis „invoice.lt“ gali saugoti ir tvarkyti iki 1 metų, vėlesnių personalo atrankų tikslu.

2.16. „invoice.lt“ taip pat gali gauti su Jūsų kandidatūra susijusius duomenis iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš personalo atrankos paslaugas teikiančių subjektų, gyvenimo aprašymų duomenų bazių paslaugas siūlančių subjektų ir pan.

2.17. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo personalo atrankos tikslu raštu (pavyzdžiui, el. paštu) kreipdamiesi į „invoice.lt“. Tokiu atveju „invoice.lt“ Jūsų pateiktų asmens duomenų personalo atrankų tikslu nebetvarkys.

 

Lankantis interneto svetainėje (platformoje)

2.18. Jums apsilankius „invoice.lt“ interneto svetainėje (platformoje), „invoice.lt“ gali tvarkyti Jūsų IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis. Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba. Papildomą informaciją apie slapukų naudojimą rasite mųsų slapukų naudojimo taisyklėse: https://www.invoice.lt/pages/cookies

3. Asmens duomenų gavėjai ir kita informacija

3.1. Jūsų asmens duomenų tvarkymui „invoice.lt“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Pasitelkti duomenų tvarkytojai teikia „invoice.lt“ įvairias paslaugas. Tai gali būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, veiklos internete analizę atliekančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugą teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai. Šiems „invoice.lt“ pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik tuomet ir tik tokiu mastu, kuomet ir kiek tai yra būtina atitinkamų duomenų tvarkytojų paslaugų teikimui.

3.2. Vykdydama teisės aktų reikalavimus, teisėtus kompetentingų institucijų nurodymus ar esant kitam teisėtam pagrindui „invoice.lt“ gali perduoti tam tikrus savo klientų asmens duomenis tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, teismui, teisines ar audito paslaugas teikiantiems asmenims ir pan.

3.3. Papildomai pažymime, jog Jūsų duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo „invoice.lt“ saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytą minimalų saugojimo terminą (1 metams pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas sutikimas, saugojimo laikotarpiui).

4. Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas

4.1. Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teisės aktuose numatytas teises:

4.1.1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Turite teisę gauti „invoice.lt“ patvirtinimą, jog „invoice.lt“ tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kita su tuo susijusia informacija.

4.1.2. Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu manote, kad „invoice.lt“ tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

4.1.3. Teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad „invoice.lt“ ištrintų Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą „invoice.lt“ buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu info@invoice.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos ištrina atitinkamus asmens duomenis arba atsisako patenkinti prašymą ir raštu nurodo atsisakymo priežastis. Ši teisė invoice.lt platformoje įgyvendinama ištrinant „invoice.lt“ vartotojo paskyrą su visais susijusiais duomenimis (išrašytomis sąskaitomis, klientais, ir kitais paskyroje įvestais duomenimis).

4.1.4. Teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad „invoice.lt“ apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

4.1.5. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tokie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Jeigu asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, galite nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus (pavyzdžiui, kai yra teisėtų priežasčių tokiam duomenų tvarkymui ir pan.).

4.1.6. Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui (kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu). Atšaukus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

4.2. Primename, jog šios duomenų subjektų teisės įgyvendinamos, jeigu yra tenkinami visi teisės aktuose numatyti reikalavimai.

4.3. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis ar turėdami bet kokių su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų susisiekite su „invoice.lt“ šioje privatumo politikoje aukščiau nurodytais kontaktais. Kad galėtume tinkamai išnagrinėti Jūsų kreipimąsi ir pateikti Jums išsamų atsakymą, prašome užklausas mums pateikti el. paštu info@invoice.lt.

4.4. Jeigu manote, kad yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, pirmiausia rekomenduojame nedelsiant susisiekti su „invoice.lt“, kad būtų rastas tinkamas ir efektyvus problemos sprendimas. Visais atvejais turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą.

Dėkojame, kad perskaitėte šį dokumentą. Grįžtamasis ryšys mums labai svarbus, kad galėtume Jums suteikti tik geriausias patirtis naudojantis „invoice.lt“. Jei turite pasiūlymų – pasidalinkite jais su mumis telefonu +370 604 12212, el. paštu info@invoice.lt arba pasinaudokite interneto svetainės www.invoice.lt kontaktine forma.